Kurumsal

Çözümler

Her Gün

9.00 - 18.00

Çalışma Saatleri

 

ÖZEL ÜRETİM

Firmamız kurumsal ölçekte ihtiyaca yönelik ürünlerin hem zaman hem maliyet hem’ de işgücü açısından tasarruflar sağlamak ve ürüne hızlı ulaşmak amacı ile özel ürün ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara ihtiyaçları olan ürünler için özel imalatlar yapmakta ve yaptırmaktadır.

Bu çalışma yöntemindeki iş ortaklıklarımızın bizlere ve müşterilerimize göstermiş olduğu sonuçlar daima olumlu ve kazan kazan ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

ÜRETİM SİSTEMLERİ ÜRETİM SİSTEMİ • Üretim sistemi, işletme sistemi içerisinde yer alan bir alt sistemdir. • Üretim sistemi; işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye gibi girdilerin belirli bir dönüştürme sürecinden geçirilerek mal veya hizmetin üretildiği bir sistemdir. • Üretim sistemlerinin temel amacı müşteri isteklerine uygun mal ve hizmet üretimini sağlamaktır. Üretim sistemleri, en iyi fiziksel girdiler ve fiziksel kaynakları kullanarak kaliteli üretimi gerçekleştirip, müşterilerinin tatminini en yüksek düzeye çıkarmayı hedefler. ÜRETİM SİSTEMİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI • Temel üretim sistemleri sınıflandırması: 1. sürekli üretim 2. kesikli üretim 3. karma üretim 4. proje tipi üretim 1. Sürekli Üretim • Makine ve tesislerin, yalnız belirli bir (veya birkaç) mamule tahsis edildiği ve belli bir ürün üzerindeki işlemlerin birbiri ardı sıra yerine getirildiği sistemlerdir. • Üretilen mamule olan talep düzeyi, dolayısıyla üretim miktarları çok yüksektir. • Sürekli sistemlerin ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanabilir: – Düzenli ve yüksek talep – Az çeşitli, yüksek miktarlarda üretim, – Yüksek sermaye yatırımı, – Tüm ürünlerin aynı makineler üzerinde aynı sırayla işlem görmesi, – Özel amaçlı makineler kullanılması, – Kalifiye olmayan işgücü kullanımının mümkün olması, – Yüksek hammadde ve mamul stoklan, buna karşılık düşük ara stoklar. 1. Sürekli Üretim • Sürekli üretim kütle üretim ve akış (proses) üretimi olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. 1. Kütle üretimde bir üründen çok büyük miktarlarda ve uzun süre üretim yapılmaktadır. Kütle üretiminde makine, fabrika yerleşme düzeni, kalıp v.b. faktörlerde bazı değişiklikler yapmak suretiyle başka tip ürünün üretimine geçmek mümkün olabilmektedir. 2. Akış veya proses üretiminde makine ve tesisler sadece bir çeşit ürünü üretecek şekilde dizayn edilmiş ve yerleştirilmiştir. Prosese göre düzenlenen bir üretim sisteminde başka bir ürün üretimi mümkün olmamaktadır. 2. Kesikli Üretim • Farklı ürünlerden az miktarlarda üretim söz konusudur. • Farklı ürünlerin üretimi, genel amaçlı makineler üzerinde bazı ayarlamalar ve takım değişiklikleri yapılarak gerçekleştirilir. • Kesikli üretim sistemlerinin özellikleri: – Düzensiz talep, – Genel amaçlı makineler kullanılması, – Düşük miktarlarda, çok çeşitli üretim, – Aynı fonksiyonel özelliğe sahip üretim araçlarının aynı bölümlerde toplanması, – Kalifiye işgücü kullanılması, – Yüksek ara stokları, düşük hammadde ve mamul stokları, – Esneklik. 2. Kesikli Üretim • Kesikli üretim siparişe göre üretim ve parti üretimi olarak iki alt gruba ayrılmaktadır. 1. Siparişe Göre Üretim :tüketicinin veya müşteri firmanın, zaman, tasarım, miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir. 2. Parti Üretim Sistemi: özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak amacı ile, belli bir mamul grubunun belirli miktarlardan oluşan partiler halinde üretilmesidir. Bu sistem, siparişe göre üretim sistemine kıyasla, üründe standardizasyon yönünde bir adım daha ilerdedir, ancak ürünün, sürekli üretim sistemindeki gibi standardize edilmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. 3. Karma Üretim • Karma üretim, sürekli üretim ve sipariş üzerine üretimin karışımından meydana gelir. • Bu üretim tipi hem sipariş üzerine üretimin ve hem de sürekli üretimin özelliklerine sahip bulunmaktadır. • Karma üretimde işletme piyasanın talebini karşılamak üzere sürekli üretimde bulunmakla birlikte, müşterilerin özel sipariş şartlarına uygun olarak üretimde yapılmaktadır. 4. Proje Tipi Üretim • Proje tipi üretimde, üretim sistemi bir tek ürüne göre üretim yapabilecek şekilde düzenlenmiştir. 1. Tek çeşit ve tek ürün üretimi 2. Tek çeşit, az sayıda ürün 3. Çok sayıda seri girdi, bir kerelik ürün 4. Özel talebe bağlı üretim 5. Teknik uzmanlaşmanın yüksek olduğu kalifiye işgücü 6. Belirli sanayi dallarında kullanılır.

Özel üretimle endüstriyel üretim arasındaki fark nedir?
⦁  Paylaş: Facebook
 
⦁  Paylaş: ⦁ Twitter
 
⦁  Paylaş: ⦁ Linkedin
İmalat endüstrisinde iki ana dal vardır: özel ve endüstriyel. İkisi arasında bazı benzerlikler bulunmasına karşın, her birinin kendine has süreçleri ve öncelikleri vardır. Sonuç olarak, ERP platformlarının organizasyonlar içerisinde oynadığı rol de doğal olarak farklıdır.

Özel üretimde, benzersiz ürünler, siparişe göre tasarlanır veya projelendirilir. Tasarım nihai ürün haline gelene kadar tüm üretim süreci boyunca pek çok tahmin ve varsayımı barındırır. Bu nedenle özel üreticiler kendilerine esneklik ve çeviklik getiren ERP sistemlerine çok önem verirler. Öte yandan endüstriyel üretimde ürünler siparişe göre yapılandırılır. Müşteriler bir stok ürünü sipariş edebilir ve her ne kadar siparişin belirli özelliklerini değiştirme esnekliğine sahip olsalar da, nihayetinde önceden tasarlanmış ürünlerden oluşan bir katalogla sınırlıdırlar.
Özel üreticiler esnekliği ve çevikliği ön planda tutarken, endüstriyel üreticiler operasyonel verimliliği ararlar. Her projenin farklı olduğu özel imalatların aksine, endüstriyel üreticiler, baştan sona tüm süreç boyunca öngörülebilirlik ve tekrarlama avantajına sahiptir. Yöneticilerin sonuçlarını ölçebilecekleri ve gerekirse seyri değiştirebilecekleri tahminler ve projeksiyonlar vardır. Bu ölçümler dahili süreçlerin iyileştirilmesinde yol gösterir ve tedarik zincirini tamamen entegre etmeye yardımcı olur.